Disclaimer

Disclaimer van KamerAlkmaar

KamerAlkmaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerAlkmaar, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerAlkmaar zijn verbonden. KamerAlkmaar is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerAlkmaar beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerAlkmaar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerAlkmaar worden aangeboden. KamerAlkmaar garandeert niet dat de op KamerAlkmaar aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerAlkmaar garandeert ook niet dat de op KamerAlkmaar aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerAlkmaar garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerAlkmaar hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerAlkmaar is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerAlkmaar. U vrijwaart KamerAlkmaar voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerAlkmaar.